Els productes vegetals ecològics són productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides). Per tant, sense residus d’aquestes substàncies.

La ingestió diària de pesticides pot comportar una acumulació d’aquests residus tòxics a l’organisme per sobre dels límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. En aquest sentit, el consum de productes agroalimentaris ecològics evita l’acumulació d’aquest tipus de substàncies tòxiques, ja que l’agricultura ecològica no les utilitza en els seus tractaments.

Només s’utilitzen adobs orgànics i minerals naturals i es limita la fertilització de nitrogen a 170 kgN/ha i any (com a les zones vulnerables).

La sanitat vegetal es basa amb mètodes preventius, i tan sols es poden utilitzar fitosanitaris naturals que es troben recollits a l’annex II del Reglament (CE) 889/2008.

No estan autoritzats els cultius transgènics.

Quan es consumeixen aliments de cultiu ecològic es col·labora en la conservació del medi ambient i s’evita la contaminació de la terra, de l’aigua i de l’aire. L’agricultura ecològica és la més respectuosa amb la fauna, genera una contaminació més baixa d’aerosols, produeix menys diòxid de carboni. L’ús de tècniques ecològiques de conreu millora l’absorció del carboni al sòl i l’aprofitament de l’aigua, sobretot en els períodes de sequera. També contribueix a prevenir l’efecte hivernacle, ja que el potencial d’escalfament de l’agricultura ecològica és fins a un 60% inferior al de la convencional, i utilitza fins a un 30% menys d’energia, a més d’incorporar en un grau més elevat les fonts renovables, segons estudis recents.